آشنایی با روش های ارسال کالا

 

 

 

روش های موجود جهت ارسال کالا مطابق تصویر زیر خواهد بود:

 

ارسال کالا